1919 rok

Article

January 29, 2023

1919 (tysiąc dziewięćset dziewiętnasty) w kalendarzu gregoriańskim - rok wspólny, rozpoczynający się w środę. To jest rok 1919 ne, 919 II tysiąclecia, 19 rok XX wieku, 9 rok 2 dekady XX wieku, 10 rok 1910.

Wydarzenia

Styczeń

1 stycznia - w Smoleńsku ogłoszono Manifest w sprawie utworzenia SRR w ramach RSFSR. 2 stycznia - legioniści polscy rozproszyli Radę Robotniczą Wilna i zdobyli miasto. 3 stycznia - W Rydze powstaje władza sowiecka. 4-5 stycznia - próba zamachu stanu w Polsce. 5 stycznia Wilno zajęła Armia Czerwona. W Berlinie rozpoczęło się powstanie spartakusowskie. 13 stycznia - Otwarcie I Wszechłotewskiego Zjazdu Sowietów w Rydze. 15 stycznia - Karl Liebknecht i Róża Luksemburg zostają zabici przez niemieckich oficerów w Berlinie. 18 stycznia - Powstanie Białej Gwardii w Taszkencie. Szybko stłumiony. 19 stycznia - Ukazał się pierwszy film o ludobójstwie Ormian - "Gwałt Armenii". 21 stycznia - Do Krasnowodzka przybywa dowódca sił brytyjskich na Bliskim Wschodzie, feldmarszałek George Milne, by kierować działaniami wojsk brytyjskich w Azji Środkowej.22 stycznia - ogłoszenie zjednoczenia Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. 25 stycznia - podczas operacji Shenkursk przeciwko wojskom amerykańsko-kanadyjskim 6. Armia Armii Czerwonej zajęła Shenkursk. 27 stycznia – 16-dniowy strajk Clyde rozpoczyna się w Wielkiej Brytanii w przemysłowej strefie rzeki Clyde (Szkocja), z udziałem ponad 100 000 pracowników. 31 stycznia - w Wilnie otwarto zjazd przedstawicieli obwodowych komitetów rewolucyjnych Litwy Sowieckiej.31 stycznia - w Wilnie otwarto zjazd przedstawicieli obwodowych komitetów rewolucyjnych Litwy Sowieckiej.31 stycznia - w Wilnie otwarto zjazd przedstawicieli obwodowych komitetów rewolucyjnych Litwy Sowieckiej.

luty

1 lutego - w Piotrogrodzie założono Bractwo Aleksandra Newskiego. 18 lutego - W Wilnie rozpoczął się trzydniowy I Zjazd Rad Litewskich, uznający potrzebę zjednoczenia się z Białorusią w Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej (Litbel). 25 lutego - w Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców dekret zniósł resztki pańszczyzny - kmetchina i kolonie, a także proklamował podział dużych majątków. 27 lutego - na wspólnym posiedzeniu CKW Litwy i Białorusi w Wilnie ukonstytuował się rząd Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej - Rada Komisarzy Ludowych LBSSR pod przewodnictwem Vincasa Mickiewicza-Kapsukasa i Centralny Zarząd Komitet LBSSR, na czele którego stoi Kazimierz Cichowski.

Marsz

1 marca - dymisja egipskiego rządu kierowanego przez Saada Zaglula. 2 marca - Otwarcie I Kongresu Międzynarodówki Komunistycznej. 4 marca Początek generalnej ofensywy armii rosyjskiej na Moskwę na froncie wschodnim. Otwarto Zgromadzenie Ustawodawcze Republiki Austriackiej. W Wilnie rozpoczął się trzydniowy zjazd zjednoczeniowy Komunistycznej Partii Litwy i Komunistycznej Partii Białorusi. Powstała Komunistyczna Partia Litwy i Białorusi (przewodniczący Prezydium KC CPLB - Vincas Mitskevičius-Kapsukas). 6 marca - Niemcy uchwaliły ustawę ustanawiającą tymczasową Reichswehrę. 8 marca władze brytyjskie wydaliły na Maltę obalonego premiera Egiptu Saada Zaglula i trzech jego współpracowników. Początek rewolucji egipskiej przeciwko brytyjskiej okupacji Egiptu.9 marca - Masowa demonstracja w Kairze przeciwko aresztowaniu lidera partii Wafd Saada Zaglula. Następnego dnia rozpoczął się strajk. 11 marca - Brytyjczycy strzelają do demonstracji w Kairze. Następnego dnia wybuchło powstanie. 18 marca - Brytyjskie garnizony zostają wydalone z Górnego Egiptu podczas generalnego powstania. W Dolnym Egipcie powstały wyzwolone regiony. Powstanie zostało stłumione przez armię brytyjską w kwietniu. 18-23 marca - W Moskwie odbył się VIII Zjazd RKP(b). 20 marca - dekret Rady Komisarzy Ludowych RSFSR o gminach konsumenckich, który w warunkach komunizmu wojennego oddał spółdzielnie rolno-spożywcze pod bezpośrednią kontrolę państwa. 27 marca - 55 egipskich polityków spotkało się z brytyjskim komisarzem generalnym Edmundem Allenby i po negocjacjach wystosowało apel wzywający ludzi do wyrzeczenia się nielegalnych działań.

kwiecień

1 kwietnia - Armia brytyjska opuszcza sowiecką Azję Środkową, pozostawiając garnizon w Krasnowodsku. 3 kwietnia - Konstytuanta Austrii uchwaliła ustawę pozbawiającą dynastii Habsburgów wszelkich praw, wydalając ją z kraju i konfiskując cały ich majątek. 8 kwietnia - W Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej zostaje wprowadzony stan wojenny. 11 kwietnia - Finlandia uchwaliła ustawę o prawie najemców do wykupu działek, które dzierżawią. 12 kwietnia - Dekret Rady Komisarzy Ludowych RSFSR, zakazujący nieautoryzowanego przeniesienia do innej pracy. 13 kwietnia Powstaje Bawarska Republika Radziecka. Masakra w Amritsar: Brytyjscy żołnierze organizują wiec protestacyjny na placu Jalianwala Bagh w Amritsar w Indiach Brytyjskich. Około tysiąca zabitych. 16 kwietnia - w Czechosłowacji uchwalono ustawę o alienacji i sekwestracji dużych własności ziemskich.18 kwietnia Na bazie nowo utworzonego Wszechrosyjskiego Biura Komisarzy Wojskowych powołano Wydział Polityczny Rewolucyjnej Rady Wojskowej Rzeczypospolitej. W Wiedniu demonstracje przeradzają się w starcia między robotnikami a policją. 19 kwietnia oddziały polskie zajęły Wilno. Utworzono Radę Obrony Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, której przekazano całą władzę. 21 kwietnia - do Mińska przeniósł się rząd Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 25 kwietnia - W Weimarze powstaje Bauhaus School of Art. 29 kwietnia - wojska niemieckie i jednostki Freikora rozpoczęły kontrofensywę pod Monachium. 30 kwietnia - Tymczasowy Rząd Regionu Północnego w Archangielsku uznał najwyższą władzę admirała A. V. Kołczaka.W Wiedniu demonstracje przeradzają się w starcia między robotnikami a policją. 19 kwietnia oddziały polskie zajęły Wilno. Utworzono Radę Obrony Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, której przekazano całą władzę. 21 kwietnia - do Mińska przeniósł się rząd Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 25 kwietnia - W Weimarze powstaje Bauhaus School of Art. 29 kwietnia - wojska niemieckie i jednostki Freikora rozpoczęły kontrofensywę pod Monachium. 30 kwietnia - Tymczasowy Rząd Regionu Północnego w Archangielsku uznał najwyższą władzę admirała A. V. Kołczaka.W Wiedniu demonstracje przeradzają się w starcia między robotnikami a policją. 19 kwietnia oddziały polskie zajęły Wilno. Utworzono Radę Obrony Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, której przekazano całą władzę. 21 kwietnia - do Mińska przeniósł się rząd Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 25 kwietnia - W Weimarze powstaje Bauhaus School of Art. 29 kwietnia - wojska niemieckie i jednostki Freikora rozpoczęły kontrofensywę pod Monachium. 30 kwietnia - Tymczasowy Rząd Regionu Północnego w Archangielsku uznał najwyższą władzę admirała A. V. Kołczaka.21 kwietnia - do Mińska przeniósł się rząd Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 25 kwietnia - W Weimarze powstaje Bauhaus School of Art. 29 kwietnia - wojska niemieckie i jednostki Freikora rozpoczęły kontrofensywę pod Monachium. 30 kwietnia - Tymczasowy Rząd Regionu Północnego w Archangielsku uznał najwyższą władzę admirała A. V. Kołczaka.21 kwietnia - do Mińska przeniósł się rząd Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 25 kwietnia - W Weimarze powstaje Bauhaus School of Art. 29 kwietnia - wojska niemieckie i jednostki Freikora rozpoczęły kontrofensywę pod Monachium. 30 kwietnia - Tymczasowy Rząd Regionu Północnego w Archangielsku uznał najwyższą władzę admirała A. V. Kołczaka.

Móc

1 maja siły rządowe i formacje Wolnego Korpusu wkroczyły do ​​Monachium. Masowe demonstracje robotników w Wiedniu. 5 maja - ostateczne zlikwidowanie ośrodków komunistycznego oporu w Monachium. 15 maja armia grecka zajęła tureckie miasto Izmir. Rozpoczęła się druga wojna grecko-turecka. Wydział polityczny Rewolucyjnej Rady Wojskowej Republiki został przekształcony w Dyrekcję Polityczną Rewolucyjnej Rady Wojskowej Republiki (PUR). 19 maja – wybuch wulkanu Kelud w Indonezji. 22 maja - w Rydze upadła władza sowiecka. 29 maja - Całkowite zaćmienie Słońca zaobserwowano w krajach środkowej Ameryki Południowej i środkowej Afryki. 30 maja - Na mocy traktatu Rwanda i Burundi znalazły się pod kontrolą belgijską.

czerwiec

5 czerwca - W Monachium przez sąd wojskowy został zastrzelony były szef Rady Wykonawczej Bawarskiej Republiki Radzieckiej Jewgienij Levine. 13 czerwca - konflikt między kierownictwem Armii Ochotniczej a zwolennikami autonomicznego Kubania w Radzie Kubań - „Morze Czarne”. Zginęli dowódcy Floty Czarnomorskiej NS Riabowoł i inni.13 czerwca w nocy w fortach Krasnaja Gorka, Seraya Horse i Obruchev, a także na trałowcu Kitoboj pod Piotrogrodem wybuchło powstanie przeciwko władzy sowieckiej. Zniesiony 16 czerwca 23 czerwca - I Wszechwęgierski Zjazd Rad w Budapeszcie przyjął konstytucję Węgierskiej Socjalistycznej Federalnej Republiki Rad. 25 czerwca - Armia Ochotnicza zajęła Charków. 28 czerwca - Podpisanie Traktatu Wersalskiego, oficjalnie kończącego I wojnę światową.

lipiec

1 lipca - po kilkumiesięcznym odroczeniu w całej Rosji zegary przestawiono na czas standardowy. 3 lipca - Generał A. I. Denikin wydaje dyrektywę nr 08878 ogłaszającą rozpoczęcie ofensywy przeciwko Moskwie przez białe armie południa Rosji. 5 lipca – wszczęto tajemnicze morderstwo Belli Wright w Wielkiej Brytanii i sprawę zielonego roweru. 9 lipca - dekretem Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego utworzono stanowisko Chusosnabarmy. 19 lipca - Rada Komisarzy Ludowych Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podjęła uchwałę o przekazaniu wszystkich spraw Mińskiemu Wojewódzkiemu Rewolucyjnemu Komitetowi Wojskowemu. 25 lipca - Rząd RFSRR w apelu do narodu chińskiego zaprosił rządy chińskie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zniesienia traktatu rosyjsko-chińskiego z 1896 r., Protokołu pekińskiego z 1901 r. oraz wszystkich porozumień rosyjsko-japońskich dotyczących Chin.29 lipca - premier Grecji Eleftherios Venizelos i włoski minister spraw zagranicznych Tommaso Tittoni podpisali porozumienie o podziale stref wpływów w Albanii między Włochami a Grecją (porozumienie Tittoni-Venizelos).

sierpień

6 sierpnia - upadek Węgierskiej Republiki Radzieckiej. 11 sierpnia - weszła w życie Konstytucja Weimarska, ustanawiająca ustrój republikański w Niemczech. 14 sierpnia - 1. Armia Turkiestańskiego Frontu Armii Czerwonej (M. Frunze) rozpoczęła operację Aktobe przeciwko południowej armii A. Kołczaka. 18 sierpnia - korpus kawalerii gen. K. K. Mamontowa zdobył Tambow podczas nalotu na tyły Armii Czerwonej. 19 sierpnia - Armia Czerwona zajęła Kustanaj. 20 sierpnia - szef pro-włoskiego rządu Albanii Turhan Pasha Permeti podpisał porozumienie o utworzeniu włoskiego protektoratu nad Albanią i aneksji albańskiego regionu Wlory i wyspy Sazani przez Włochy. 23 sierpnia - jednostki Armii Ochotniczej zdobyły Odessę. 26 sierpnia - armie Sił Zbrojnych południa Rosji rozpoczęły kontrofensywę przeciwko siłom Frontu Południowego Armii Czerwonej. 30 sierpnia - Armia Czerwona wkracza do Orska.31 sierpnia oddziały Armii Ochotniczej zajęły Kijów. Założenie Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych.

wrzesień

2 września - 3. Dywizja Kawalerii Frontu Turkiestańskiego Armii Czerwonej zdobyła Aktobe. 10 września Podpisano Traktat z Saint-Germain między krajami Ententy i Austrią. Najwyższy Władca Rosji, admirał A. V. Kołczak, rozwiązał Tymczasowy Rząd Regionu Północnego w Archangielsku i mianował generała porucznika E. K. Millera głównym wodzem regionu. 11 września - rząd sowiecki zaproponował Litwie zawarcie traktatu pokojowego. 13 września - na przejściu frontu Mugodzhar Turkiestan Armia Czerwona dołączyła do sił zbrojnych Turkiestańskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 20 września - wojska A.I.Denikina zajęły Kursk. 22 września - Początek strajku generalnego hutników w Stanach Zjednoczonych.

październik

10 października Estonia przyjęła ustawę o reformie rolnej. Rada Najwyższa Ententy ogłosiła blokadę gospodarczą Rosji Sowieckiej. 11 października Początek kontrofensywy Armii Czerwonej na wojska Denikina. W Wilnie otwarto Uniwersytet Stefana Batorego.

listopad

1-11 listopada - strajk górników w Stanach Zjednoczonych. 11 listopada - uchwałą Rady Najwyższej Gospodarki Narodowej RSFSR nr 57 / 116SNK warsztaty spółki akcyjnej budownictwa telefonicznego Siemens i Halske zostały upaństwowione i utworzono nowe przedsiębiorstwo, które następnie nazwano Sekcja Budowy Telefonów Electrotrest. Przedsiębiorstwo było następnie kilkakrotnie reorganizowane, zmieniano jego nazwy - PMT-5, VNPO, TsNPO "KASKAD". 14 listopada - zdobycie Omska przez Armię Czerwoną. 17 listopada - Utworzono I Armię Kawalerii. 19 listopada - zdobycie Kurska przez Armię Czerwoną. 27 listopada - podpisanie traktatu z Neuilly.

grudzień

5 grudnia - VII Wszechrosyjski Zjazd Sowietów przyznał miastu Piotrogród Order Czerwonego Sztandaru. 14 grudnia - Armia Czerwona wyzwoliła Nowonikołajewsk. 17 grudnia - Austria uchwaliła prawo ośmiogodzinnego dnia pracy. 20 grudnia - Armia Czerwona wkroczyła do Krzemieńczuka. 21 grudnia - 249 osób podejrzanych o sympatyzowanie z bolszewikami zostało deportowanych z USA parowcem "Buford" do Rosji Sowieckiej. 26 grudnia - dekret Rady Komisarzy Ludowych RSFSR w sprawie likwidacji analfabetyzmu wśród ludności w wieku od 8 do 50 lat. 27 grudnia - początek obrony Krymu przez białe oddziały korpusu generała Jaa Slashcheva przed próbami przebicia się na półwysep siłami Armii Czerwonej.

Nauka

Sporty

Muzyka

Kino

Teatr

Literatura

Lotnictwo

Transport publiczny

Metro

Transport kolejowy

Urodził się

Styczeń

1 stycznia - Daniil Granin, rosyjski pisarz (zm. 2017). 26 stycznia - Hyun Seung Jong, polityk koreański, premier Korei Południowej (1992-1993) (zm. 2020). 30 stycznia - Nikołaj Głazkow, radziecki poeta i tłumacz (zm. 1979).

luty

7 lutego - Tofik Tagi-Zade, azerbejdżański sowiecki reżyser, aktor i scenarzysta (zm. 1998). 13 lutego - Matilda Bułhakowa, radziecka artystka i nauczycielka (zm. 1998).

Marsz

17 marca - Alexey Grigorievich Eremin, sowiecki malarz rosyjski, Artysta Ludowy RSFSR (zm. 1998).

kwiecień

8 kwietnia - Ian Smith, premier Południowej Rodezji (zm. 2007). 17 kwietnia - Osvaldo Dorticós Torrado, prezydent Kuby 1959-1976 (zm. 1983). 22 kwietnia - Edith Tiempo, filipińska poetka, pisarka science fiction, krytyk literacki (zm. 2011).

Móc

1 maja - Mohammed Karim Lamrani, polityk marokański. Premier Maroka w latach 1971-1972, 1983-1986, 1992-1994. (D. 2018) 7 maja - Maria Eva Duarte de Perón ps. Evita, argentyńska działaczka polityczna i społeczna, żona prezydenta Juana Peróna (zm. 1952). 10 maja - Daniel Bell, amerykański socjolog i publicysta (zm. 2011). 20 maja - Abramow, Anatolij Pietrowicz (zm. 1998), jeden z czołowych specjalistów w dziedzinie sprzętu naziemnego technologii rakietowej i kosmicznej Związku Radzieckiego, doktor nauk technicznych, profesor, laureat Nagrody Lenina, współpracownik Siergieja Pawłowicza Korolowa.

lipiec

1 lipca - Michaił Szultz, radziecki fizykochemik, Bohater Pracy Socjalistycznej (zm. 2006). 13 lipca - Hao Botsun, chiński tajwański generał i polityk, szef rządu Tajwanu (zm. 2020). 26 lipca - Anatolij Janowski, sowiecki prozaik, dramaturg i dziennikarz (zm. 1990).

sierpień

2 sierpnia - Persoff, Nehemia, amerykański aktor. 9 sierpnia - Efim Chepovetsky, sowiecki pisarz i dramaturg dla dzieci (zmarł w 2014 r.).

wrzesień

24 września - Konstantin Vorobyov, radziecki pisarz, prozaik, autor opowiadań i opowiadań o kolektywizacji i wojnie (zm. 1975). 26 września - Matilde Camus, hiszpańska poetka (zm. 2012).

październik

1 października - Godenko, Michaił Matwiejewicz, pisarz sowiecki i rosyjski, autor powieści „Pole minowe”, były sekretarz Związku Pisarzy ZSRR (zmarł w 2019 r.). 3 października - James Buchanan, amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla, założyciel Szkoły Nowej Ekonomii Politycznej (zm. 2013). 17 października - Isaak Markovich Khalatnikov, fizyk radziecki i rosyjski, akademik Akademii Nauk ZSRR (1984), uczeń Lwa Landaua i pierwszy dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej (zm. 2021). 25 października - Wasilij Michajłowicz Astafiew, Bohater Związku Radzieckiego.

listopad

10 listopada - Michaił Kałasznikow, radziecki i rosyjski projektant broni ręcznej, dwukrotnie Bohater Pracy Socjalistycznej, Bohater Federacji Rosyjskiej (zm. 2013). 24 listopada - Lew Gol'din, radziecki naukowiec i nauczyciel (zmarł w 2003 r.). 26 listopada - Frederick Paul, amerykański pisarz science fiction (zm. 2013).

grudzień

1 grudnia - Dusan Dragosavac, partia jugosłowiańska i mąż stanu (zm. 2014). 23 grudnia - Wasilij Wasiljewicz Reszetnikow, generał pułkownik lotnictwa, dowódca lotnictwa dalekiego zasięgu ZSRR (1969-1980), bohater Związku Radzieckiego. 27 grudnia - Nikołaj Epsztejn, radziecki sportowiec, mistrz sportu ZSRR w hokeju na lodzie, Czczony Trener ZSRR (zm. 2005). 27 grudnia - Nina Aleksandrovna Ivanova, radziecka artystka, malarka (zm. 1974).

Zmarł

Styczeń

10 stycznia - Anthony Vivulsky, rosyjski architekt i rzeźbiarz. 14 stycznia - Michaił Drozdowski (ur. 1881), generał, szef dywizji Armii Ochotniczej. 15 stycznia - Karl Liebknecht, niemiecki rewolucjonista, marksista, socjaldemokratyczny polityk parlamentarny, jeden z założycieli i liderów Komunistycznej Partii Niemiec (ur. 1871). 21 stycznia - Michaił Tugan-Baranowski, rosyjski ekonomista, historyk, przywódca ukraińskiego ruchu narodowego.

luty

9 lutego - Ludwig Moritz Philip Geiger, niemiecki pisarz, dziennikarz, redaktor, krytyk literacki, historyk literatury, biograf, krytyk sztuki i tłumacz. 16 lutego - Vera Vasilievna Kholodnaya, rosyjska aktorka filmowa.

Marsz

16 marca - Jakow Michajłowicz Swierdłow, rosyjski polityk i polityk, rewolucjonista, bolszewik, przewodniczący Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego (formalny szef RFSRR) w listopadzie 1917 - marzec 1919.

kwiecień

10 kwietnia - Emiliano Zapata, jeden z przywódców rewolucji meksykańskiej, jeden z bohaterów narodowych Meksyku (zabity). 20 kwietnia - Wasilij Michajłowicz Altfater, kontradmirał rosyjskiej floty cesarskiej, pierwszy dowódca RKKF RFSRR.

Móc

18 maja - Amangeldy Imanov, przywódca powstania 1916 w Kazachstanie.

czerwiec

5 czerwca - Eigen Levine, niemiecki komunista, przewodniczący Rady Wykonawczej Bawarskiej Republiki Radzieckiej w 1919 (ur. 1883).

lipiec

22 lipca - Nikolay Egorov, rosyjski fizyk. 23 lipca - Spyridon Lambros (ur. 1851), grecki historyk, premier Grecji w latach 1916-1917.

sierpień

4 sierpnia - Mishka Yaponchik, odeski najeźdźca i dowódca Armii Czerwonej. 9 sierpnia - Ernst Haeckel, niemiecki przyrodnik i filozof.

wrzesień

5 września - Wasilij Iwanowicz Czapajew, dowódca Armii Czerwonej, uczestnik I wojny światowej i wojny domowej. 12 września - Leonid Andreev, rosyjski pisarz. 16 września - Alfred Parland, rosyjski architekt. 26 września - Sułtanow, Bałtyhoja Sułtanowicz - mąż stanu, polityczny i publiczny działacz Kirgistanu, zastępca naczelnika okręgu oszskiego w latach 1918-1919, jeden z liderów walki o ustanowienie władzy sowieckiej na południu Kirgistanu, założyciel i pierwszy szef policji w mieście Osz (Kirgistan).

listopad

1 listopada - Tadas Daugirdas, litewski artysta, archeolog i etnograf.

Nagrody Nobla

Fizyka: Johannes Stark - „za odkrycie efektu Dopplera w wiązkach kanałowych i rozszczepiania linii widmowych w polu elektrycznym”. Literatura: Karl Spitteler - "za nieporównywalną epicką" Wiosnę Olimpijską ".

Zobacz też

Notatki (edytuj)

Literatura

Cobena, Stanleya. A. Mitchell Palmer: Polityk. - Columbia University Press, 1963. Urbankowski, Bohdan. Józef Piłsudski: Marzyciel i strateg (Józef Piłsudski: Marzyciel i strateg). - Warszawa: Wydawnictwo ALFA, 1997 .-- 875 s. - ISBN 978-83-7001-914-3. Winkler GA Weimar 1918-1933: historia pierwszej niemieckiej demokracji. - M .: ROSSPEN, 2013 .-- 878 s. - 700 egzemplarzy. - ISBN 978-5-8243-1719-0. Zyryanov PN Admirał Kołczak, Najwyższy Władca Rosji. - 4 wyd. - M.: Mol. Strażnik, 2012 .-- P. 419 .-- 637 + 3 pkt. - (Życie wspaniałych ludzi; numer 1356). - ISBN 978-5-235-03375-7.

Original article in Russian language