Prokurator Generalny (Ukraina)

Article

January 28, 2023

Na Ukrainie Prokurator Generalny jest urzędnikiem kierującym jednolitym scentralizowanym systemem Prokuratury Ukrainy. Prokurator Generalny jest najwyższym stanowiskiem administracyjnym własnego Urzędu (dawniej Prokuratury Generalnej). 5 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa, która zmniejszyła pisownię stanowiska „Prokurator Generalny Ukrainy” do „Prokuratora Generalnego”. Obecnym Prokuratorem Generalnym jest Iryna Venediktova (od 17.03.2020).

Zasady statusu

Prokuratora Generalnego Ukrainy powołuje i odwołuje Prezydent Ukrainy za zgodą Rady Najwyższej Ukrainy (art. 1311 Konstytucji Ukrainy). Rada Najwyższa Ukrainy może wyrazić wotum nieufności Prokuratorowi Generalnemu Ukrainy, co skutkuje jego dymisją. Prokuratora Generalnego Ukrainy odwołuje się także w następujących przypadkach: po upływie kadencji, na którą został powołany; niezdolność do wykonywania obowiązków ze względu na stan zdrowia; naruszenie wymagań dotyczących niezgodności; wejście w życie skazania przeciwko niemu; wygaśnięcie jego obywatelstwa; złożenie wniosku o zwolnienie z własnej woli; z innych przyczyn Prokurator Generalny Ukrainy co najmniej raz w roku informuje Radę Najwyższą Ukrainy o stanie legalności. Kadencja Prokuratora Generalnego Ukrainy trwa sześć lat. Ten okres, jak zauważył Sąd Konstytucyjny Ukrainy w swoim orzeczeniu, jest jedną z gwarancji niezależności Prokuratora Generalnego. Celem konsolidacji legislacyjnej nieprzerwanej kadencji prokuratorów jest zapobieganie nieuzasadnionej ingerencji w ich pracę, zapobieganie bezprawnemu zwolnieniu oraz wykluczenie innych nielegalnych wpływów. „Prokurator Generalny Ukrainy jest zarówno wyższym urzędnikiem organów ścigania, jak i politykiem. W związku z tym, oprócz odpowiedzialności prawnej za swoje czyny, działania i zaniechania, ponosi przed Radą Najwyższą Ukrainy stan rzeczy w resorcie oraz odpowiedzialność konstytucyjną i polityczną, jaka może wyniknąć po wotum nieufności dla parlamentu, skutkujące dymisji Prokuratora Generalnego.

Uprawnienie

Zgodnie z art. 9 Ustawy Ukrainy „O prokuraturze”, uchwalonej 14.10.2014 i obowiązującej od 15.07.2015, Prokurator Generalny Ukrainy: reprezentuje Prokuraturę w stosunkach z władzami publicznymi, innymi organami państwowymi, samorządami , osoby, instytucje i organizacje, a także prokuratorzy innych państw i organizacji międzynarodowych; organizuje działalność organów Prokuratury Ukrainy, w tym określa uprawnienia Prokuratury Generalnej Ukrainy, prokuratur regionalnych i lokalnych w zakresie pełnienia konstytucyjnych funkcji; powołuje prokuratorów na stanowiska administracyjne i odwołuje ich ze stanowisk administracyjnych; na podstawie postanowienia Komisji Kwalifikacyjnej i Dyscyplinarnej Prokuratorów postanawia o wymierzeniu prokuratorowi kary dyscyplinarnej lub o braku możliwości dalszego zajmowania stanowiska prokuratora; zatwierdza akty o organizacji działalności prokuratury; zatwierdza ogólne zalecenia metodyczne dla prokuratorów w celu zapewnienia jednolitego stosowania ustawodawstwa Ukrainy podczas wykonywania czynności prokuratorskich; wykonuje inne uprawnienia przewidziane przez prawo Ukrainy Prokurator Generalny Ukrainy wydaje postanowienia w sprawach związanych z jego uprawnieniami administracyjnymi. Mogą, ale nie muszą być przepisami. Pod nieobecność Prokuratora Generalnego jego uprawnienia wykonuje I Zastępca, a pod nieobecność I Zastępcy – jeden z zastępców. zatwierdza akty o organizacji działalności prokuratury; zatwierdza ogólne zalecenia metodyczne dla prokuratorów w celu zapewnienia jednolitego stosowania ustawodawstwa Ukrainy podczas wykonywania czynności prokuratorskich; wykonuje inne uprawnienia przewidziane przez prawo Ukrainy Prokurator Generalny Ukrainy wydaje postanowienia w sprawach związanych z jego uprawnieniami administracyjnymi. Mogą, ale nie muszą być przepisami. Pod nieobecność Prokuratora Generalnego jego uprawnienia wykonuje I Zastępca, a pod nieobecność I Zastępcy – jeden z zastępców. zatwierdza akty o organizacji działalności prokuratury; zatwierdza ogólne zalecenia metodyczne dla prokuratorów w celu zapewnienia jednolitego stosowania ustawodawstwa Ukrainy podczas wykonywania czynności prokuratorskich; wykonuje inne uprawnienia przewidziane przez prawo Ukrainy Prokurator Generalny Ukrainy wydaje postanowienia w sprawach związanych z jego uprawnieniami administracyjnymi. Mogą, ale nie muszą być przepisami. Pod nieobecność Prokuratora Generalnego jego uprawnienia wykonuje I Zastępca, a pod nieobecność I Zastępcy – jeden z zastępców. wykonuje inne uprawnienia przewidziane przez prawo Ukrainy Prokurator Generalny Ukrainy wydaje postanowienia w sprawach związanych z jego uprawnieniami administracyjnymi. Mogą, ale nie muszą być przepisami. Pod nieobecność Prokuratora Generalnego jego uprawnienia wykonuje I Zastępca, a pod nieobecność I Zastępcy – jeden z zastępców. wykonuje inne uprawnienia przewidziane przez prawo Ukrainy Prokurator Generalny Ukrainy wydaje postanowienia w sprawach związanych z jego uprawnieniami administracyjnymi. Mogą, ale nie muszą być przepisami. Pod nieobecność Prokuratora Generalnego jego uprawnienia wykonuje I Zastępca, a pod nieobecność I Zastępcy – jeden z zastępców.

Interesujące fakty

Podczas prezydentury Jurija Łucenki w prokuraturze (12.05.2016 r. - 29.08.2019 r.) dokonano zmian w ustawodawstwie, które umożliwiły mu piastowanie tego stanowiska bez wyższego wykształcenia prawniczego.

Widzieć także

Prokuratorzy Generalni Ukrainy Stanowy Doradca Sprawiedliwości Ukrainy Prawo Ukrainy „O prokuraturze”

Uwagi

Połączyć

Prokurator Generalny Ukrainy // Encyklopedia Prawna: [w 6 tomach] / wyd. płk: Yu S. Shemshuchenko (red.) [itd.]. - Kijów: Ukraińska Encyklopedia im MP Bażana, 1998—2004. - ISBN 966-749-200-1. Kierownictwo Prokuratury Generalnej Ukrainy

Original article in Ukrainian language