Rada Praw Człowieka ONZ

Article

May 21, 2022

Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNHRC) jest międzynarodowym organem zajmującym się prawami człowieka w ramach systemu Narodów Zjednoczonych, który zastąpił Komisję Praw Człowieka ONZ (UNCHR). Rada Praw Człowieka jest organem pomocniczym Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 19 czerwca 2006 roku. Jest liderem dyskusji i współpracy na temat praw człowieka. Prowadzi badania ogólne, przygotowuje rekomendacje i projekty międzynarodowych aktów prawnych z zakresu ochrony praw człowieka, wysłuchuje sprawozdań specjalnie powołanych organów pomocniczych.

Poprzednik

Rada powstała w 2006 roku na bazie Komisji Praw Człowieka ONZ, która działa od 1946 roku. Radzie przewodniczy Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka. Komisja Praw Człowieka ONZ została powołana 10 grudnia 1946 r. decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 16 listopada 1946 r. na podstawie art. 68 Karty Narodów Zjednoczonych. Odpowiadał za wspieranie Rady Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ECOSOC) w realizacji jej zadań w zakresie praw człowieka. 15 marca 2006 r. Komisja została przekształcona w Radę Praw Człowieka ONZ na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 60/251. Rada składa się z 47 państw członkowskich, wybieranych zgodnie z reprezentacją regionalną. Inne stany mają status obserwatora. Uchwała powołująca Radę określiła jej główne zadanie - przeprowadzanie kompleksowych przeglądów okresowych oraz wypełnianie zobowiązań w zakresie praw człowieka każdego państwa,które zapewniają powszechność i równe traktowanie wszystkich państw, tj. powszechne przeglądy okresowe (UPR).

Przechowywanie

Prezydent

Uwagi

Źródła

Repetsky VM Międzynarodowe prawo publiczne: Podręcznik 2nd ed. . - K, 2011. 437 s. ISBN 978-617-07-0042-1 Suzyanna Rafikivna Asiryan. Status Rady Praw Człowieka ONZ w systemie Narodów Zjednoczonych // Prawo i społeczeństwo - № 1-2 / 2014 - P. 298-300 Asiryan Suzanne Rafikovna. Powołanie i działalność Komisji Praw Człowieka ONZ (1946-2006) // Biuletyn Naukowy Cherson State University: Seria Nauk Prawnych - Numer 4. Tom 2. 2013 - P. 174-106

literatura

OO Mereżko. Komisja Praw Człowieka ONZ // Ukraińska encyklopedia dyplomatyczna: w 2 tomach /redaktor.:L. V. Gubersky (przewodniczący) i inni. - K: Wiedza o Ukrainie, 2004 - Vol.1 - 760p. ISBN 966-316-039-X

Original article in Ukrainian language